Abstrakt/Článok

Inštrukcie k písaniu abstraktov

Autorom odporúčame používať terminológiu uvedenú v Slovníku.
 1. Abstrakt napísať v slovenčine alebo angličtine a zaslať len vo formáte Microsoft Word
 2. Písmo abstraktu: Arial 11 pts
 3. Nadpisy veľkými písmenami Arial 12 pts
 4. Mená a priezviská autorov a spoluautorov uviesť bez titulov
 5. Meno prednášajúceho podčiarknuť
 6. Uviesť pracovisko, mesto a krajinu autor a spoluautorov
 7. Uviesť mailovú adresu autora
 8. Abstrakt musí obsahovať cieľ, hlavnú myšlienku a záver
 9. Dĺžka abstraktu: do 400 slov
 10. Uviesť preferenciu autora – výber ústnej alebo posterovej prezentácie
 11. Jazyková úprava je v plnej zodpovednosti autora
 12. Predtým zverejnený abstrakt nebude akceptovaný
 13. Po obdržaní abstraktu, vedecký výbor rozhodne, či príspevok bude prijatý a odporučí ústnu alebo posterovú prezentáciu
 14. Prijaté abstrakty budú publikované v zborníku abstraktov

Názov príspevku

 • Mená autora/autorov
 • Pracovisko/á
 • Názvy boldom veľkosť písma 12

Text abstraktu alebo celého príspevku

 • Typ písma Arial 11 pts
 • Zarovnané na oba okraje
 • Bez odsadenia odsekov
 • Rozloženie 6b pred a 6b za odstavcom

Text príspevku dodržať v štruktúre

 • Úvod
 • Jadro
 • Záver

Pod textom uviesť kontakt na autora/ov (e-mail).

Autorom odporúčame dodržať Štruktúru prezentácie.

Abstrakty je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu eva.havlikova@protonmail.com do 15. októbra 2023. Po tomto termíne nebudú práce akceptované.

Inštrukcie k písaniu článkov

 1. Článok napísať v slovenčine alebo angličtine a zaslať len vo formáte Microsoft Word
 2. Písmo článku: Arial 11 pts
 3. Nadpisy veľkými písmenami Arial 12 pts
 4. Mená a priezviská autorov a spoluautorov uviesť bez titulov
 5. Meno prednášajúceho autora podčiarknuť
 6. Uviesť pracovisko, mesto a krajinu autora a spoluautorov
 7. Uviesť mailovú adresu autora
 8. Článok musí obsahovať cieľ, hlavnú myšlienku a záver
 9. Dĺžka článku: do 4 000 slov
 10. Uviesť preferenciu autora – výber ústnej alebo posterovej prezentácie
 11. Jazyková úprava je v plnej zodpovednosti autora
 12. Predtým zverejnený článok nebude akceptovaný
 13. Po obdržaní článku, vedecký výbor rozhodne, či príspevok bude prijatý a odporučí ústnu alebo posterovú prezentáciu
 14. Prijaté články budú publikované v zborníku abstraktov

Názov príspevku

 • Mená autora/autorov
 • Pracovisko/á
 • Názvy boldom veľkosť písma 12

Text abstraktu alebo celého príspevku

 • Typ písma Arial 11 pts
 • Zarovnané na oba okraje
 • Bez odsadenia odsekov
 • Rozloženie 6b pred a 6b za odstavcom

Text príspevku dodržať v štruktúre

 • Úvod
 • Jadro
 • Záver

Pod textom uviesť kontakt na autora/ov (e-mail).

Autorom odporúčame používať terminológiu uvedenú v Slovníku.

Autorom odporúčame dodržať Štruktúru prezentácie.

Články je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu eva.havlikova@protonmail.com do 15. októbra 2023. Po tomto termíne nebudú práce akceptované.

Tešíme sa na Vašu účasť na 1. medzinárodnej konferencii o záchrannej zdravotnej službe.
Vedecký výbor, Organizačný výbor