Príhovor prezidenta konferencie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

dovoľte mi, aby som sa Vám touto formou prihovoril a v mene organizátorov Vás pozval na Konferenciu o záchrannej zdravotnej službe. Po prvýkrát v histórii Slovenska, v novembri 2023 organizujeme v Bratislave konferenciu, ktorá sa bude venovať čisto problematike systému organizácie, riadenia, financovania a najmä trendom vývoja v záchrannej zdravotnej službe. Pripravujeme pre Vás bohatý odborný i spoločenský program ako príležitosť na nadviazanie nových kontaktov ako aj vytváranie komunikačnej siete odborníkov v danej oblasti. Vaša účasť, či aktívna alebo pasívna je skvelou príležitosťou odniesť si z podujatia niečo nové z tém o doterajšom vývoji, aktuálnom stave a budúcom obraze činnosti ZZS.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Prezident konferencie MUDr. Jozef Karaš, MPH, MSc.

Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia,

spoločnosť AGEL je najúspešnejším privátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Len na Slovensku a v Českej republike prevádzkuje bezmála 40 zdravotníckych zariadení, prostredníctvom ktorých zabezpečuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, ambulantnú zdravotnú starostlivosť, laboratórnu diagnostiku a špecializovanú zdravotnú starostlivosť.

Spoločnosť AGEL Merea a.s. je členom skupiny AGEL s primárnym zameraním na dopravnú zdravotnú službu, edukačnú činnosť zdravotníckych pracovníkov a laickej verejnosti a záchrannú zdravotnú službu. Spolu s mojimi kolegami sa takmer celý profesijný život venujeme neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti a záchrannej zdravotnej službe. Počas tohto obdobia sa nám podarilo v dotknutom segmente naviazať a hlavne rozvíjať neoceniteľné kontakty nie len v domácom prostredí, ale hlavne v zahraničí. Neodkladná prednemocničná zdravotná starostlivosť je živý organizmus, ktorý vyžaduje kontinuálne evolučné zmeny v kontexte prostredia, ktoré ho obklopuje. Jeho súčasťou sú bezprostredne ústavná zdravotná starostlivosť a samozrejme ambulantná zdravotná starostlivosť.

Keďže v poslednom období sme svedkami nevyhnutných zmien v oblasti ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej sa skupina AGEL primárne venuje, tieto zmeny nie je možné realizovať bez potrebných zmien v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Zmena je nevyhnutná. Práve preto sme sa rozhodli prispieť do odbornej verejnej diskusie zorganizovaním konferencie, výlučne na tému záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktoré sú vo väčšine vyspelých krajín komplementárne prepojené. Zároveň sme poprosili o aktívnu účasť našich domácich aj zahraničných kolegov z rôznych krajín Európskej únie, ktorí majú celoživotné skúsenosti s nastavovaním a riadením systémových procesov v ZZS, DZS a tiesňových linkách.

Teším sa na naše spoločné stretnutie.
Ernest Caban, Predseda predstavenstva AGEL Merea a.s.